Voorwaarden actie Kras & Win een keramische BBQ

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de kras & win actie "Win een keramische BBQ", hierna te noemen: "actie", die wordt georganiseerd door De Groene Weg BV, gevestigd te Groenlo.

Algemeen

 • Deelnemen aan de actie kan vanaf 28 mei tot en met 24 juni 2018. Prijzen worden nog uitgereikt tot uiterlijk 31 juli 2018.
 • Deelname aan de actie is gratis.
 • Deelnemers mogen zo vaak een actiecode invullen als hij of zij maar wil.
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.


Prijzen en actiemechanisme

 • Om mee te doen aan de actie, dienen deelnemers een kraskaart in ontvangst te nemen. De kraskaart wordt overhandigd in één van de De Groene Weg slagerijen bij een besteding van € 10,00 of meer. 
 • De code op de kraskaart dient ingevoerd te worden op de website www.degroeneweg.nl/bbq.
 • De deelnemer registreert zich door na het invullen van de actiecode zijn of haar NAW gegevens in te vullen.
 • Na de sluitingsdatum kan er nog tot en met 1 juli 2018 krascodes ingevuld worden, hierna sluit het formulier voor inzending.
 • De winnaars worden na de sluiting ad random geselecteerd uit alle aanmeldingen.
 • Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld.


Uitkering van de prijzen

 • De prijzen worden tot uiterlijk 31 juli 2018 uitgereikt door de slagers van De Groene Weg, mits de betreffende deelnemer geldige gegevens heeft opgegeven. De prijzen worden niet thuisbezorgd, maar dienen in de slagerij afgehaald te worden. 
 • Alle prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan De Groene Weg BV.
 • Over de prijzen en de uitkering daarvan kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Rechten De Groene Weg BV

 1. De Groene Weg BV behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens De Groene Weg BV of derden.
 2. De Groene Weg BV behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 3. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om andere redenen een geschil ontstaat tussen een deelnemer en De Groene Weg BV, is het oordeel van laatstgenoemde bindend.
 4. De Groene Weg BV behoudt het recht om een prijs niet uit te keren.

Aansprakelijkheid

 1. De Groene Weg BV, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voorvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
 2. Meer specifiek zijn De Groene Weg BV, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk voor:
 • a. enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen;
 • b. voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door haar uitgekeerde prijzen;
 • c. voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk-, computerhardware- of software van welke aard dan ook die het verlies van inzendingen van deelnemers tot gevolg heeft of de vertraging daarvan;
 • d. voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie.

 

Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

 • De Groene Weg BV is als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door De Groene Weg BV noodzakelijk is voor het uitreiken van de prijzen.
 • De Groene Weg BV gebruikt de persoonsgegevens slechts om de winnaars te kunnen contacten. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitreiken van de prijzen. Dit betekent concreet dat de gegevens, na de actieperiode, nog twee maanden bewaard worden om eventuele vragen te beantwoorden en winnaars te contacten. 
 • De Groene Weg BV verwerkt persoonsgegevens met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Diversen
Vragen en/of opmerking met betrekking tot deze actie, kunnen worden gesteld via het contactformulier.